(ડ) નીચેના રૂઢિપ્રયોગ ના અર્થ આપી વાક્ય પ્રયોગ કરો.(૧) ભારે હૈયે(૨) પાણી


(ડ) નીચેના રૂઢિપ્રયોગ ના અર્થ આપી વાક્ય પ્રયોગ કરો.(૧) ભારે હૈયે(૨) પાણી ફેરવવું.​


Leave a Reply

Your email address will not be published.