(08) જો 10 અવલોકનોનો મધ્યક15 હોય, તો અવલોકનોનો સરવાળો કેટલો હશે?(A) 25(B)


(08) જો 10 અવલોકનોનો મધ્યક15 હોય, તો અવલોકનોનો
સરવાળો કેટલો હશે?(A) 25(B) 150(C) 05(D) 1.5​


Leave a Reply

Your email address will not be published.