1. તમારા દાદા-દાદીએ એકસો વર્ષની વય પૂર્ણ કરી છે. તેમને અભિનંદન આપતો


1. તમારા દાદા-દાદીએ એકસો વર્ષની વય પૂર્ણ કરી છે. તેમને અભિનંદન આપતો પત્ર લખો. તેમની જીવન જીવવાની રીતનું વર્ણન અને તેમનું જીવન જોઈ તમે ?
શીખ્યા? તે જણાવો.​


Leave a Reply

Your email address will not be published.