1 ବର୍ଷର ସମୂଳ ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ସୁଧ 10. ସୁଧ 6 ମାସ ଅନ୍ତରରେ ଦେୟ ବାର୍ଷିକ 12.5%ହାରରେ 2560


Question:

1 ବର୍ଷର ସମୂଳ ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ସୁଧ
10. ସୁଧ 6 ମାସ ଅନ୍ତରରେ ଦେୟ ବାର୍ଷିକ 12.5%ହାରରେ 2560 ଟଙ୍କାରନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।[128 ]​

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *