1. இயற்கை ஒவியம் – சிந்தாமணி 2. இயற்கை தவம் – பெரியபுராணம்3. இயற்கை பரிணாமம்


1. இயற்கை ஒவியம் – சிந்தாமணி
2. இயற்கை தவம் – பெரியபுராணம்
3. இயற்கை பரிணாமம் – பத்துப்பாட்டு
4. இயற்கை அன்பு – கம்பராமாயணம்


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *