10. பின்வரும் பாடலில் உள்ள எதுகைச் சொற்களை எடுத்து எழுதுக:. (அருள்நெறி


10. பின்வரும் பாடலில் உள்ள எதுகைச் சொற்களை எடுத்து எழுதுக:.
(அருள்நெறி அறிவைத் தரலாகும்அதுவே தமிழன் குரலாகும்பொருள்பெற யாரையும் புகழாதுபோற்றா தாரையும் இகழாது)it’s Tamil language ​


Leave a Reply

Your email address will not be published.