13. કહેવતનો અર્થ આપો. (ગમે તે એક)અ, ઉજ્જડ ગામમાં એરંડો


13. કહેવતનો અર્થ આપો. (ગમે તે એક)અ, ઉજ્જડ ગામમાં એરંડો પ્રધાન​


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *