16! 16.12. Нийт боломжийн тоо ньбайна. Үүнээс 3!-д нь таван У, гур5!. 3!.8!үсэг нь нэг дор байрлах тул магадлал нь3! (3!2.5!-


16!
16.12. Нийт боломжийн тоо ньбайна. Үүнээс 3!-д нь таван У, гур5!. 3!.8!үсэг нь нэг дор байрлах тул магадлал нь3! (3!2.5!- 8!16!5!-3 this mathematical analysis ​


Leave a Reply

Your email address will not be published.