17. கிராமரின் விதியைப் பயன்படுத்தி x+y+z=3, 2x +3y +4z = 9 மற்றும் 4x-y+z=4 என்ற


17. கிராமரின் விதியைப் பயன்படுத்தி x+y+z=3, 2x +3y +4z = 9 மற்றும்
4x-y+z=4 என்ற சமன்பாடுகளைத் தீர்க்க.​


Leave a Reply

Your email address will not be published.