18. தகவல் தொடர்பு முன்னேற்றத்தால் சுருங்கிவிட்டதுஅ. மேதினிஆ. நிலாஇ வானம். ஈ.


18. தகவல் தொடர்பு முன்னேற்றத்தால்
சுருங்கிவிட்டதுஅ. மேதினிஆ. நிலாஇ வானம். ஈ. காற்று.​


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *