(2) કોઈ એક ચોક્કસ દુકાનમાં HMV, યુઝક ઇન્ડિયા અને ઇન્ટેકો કંપનીના LP EP અને SP રેકોર્ડની


Question:

(2) કોઈ એક ચોક્કસ દુકાનમાં HMV, યુઝક ઇન્ડિયા અને ઇન્ટેકો કંપનીના
LP EP અને SP રેકોર્ડની ત્રણ બ્રાન્ડ છે. તેની સંખ્યા અને કિંમત અનેકમિશન નીચે શ્રેણિકના સ્વરૂપમાં આપેલ છે :LP EP SP (સંખ્યા)કિંમત કમિશનHMV50 100 30 LP 55 1040 175 20EP 20 5ઈન્ટેકો10 3050SP102દુકાનદાર પાસેના દરેક કંપનીના સ્ટોકની કિંમત શોધો. ઉપરાંત કંપની પાસેથીમળતા કમિશનની રકમ શોધો, જો દરેક કંપની LP EP અને SP રેકોર્ડ ઉપરઅનુક્રમે રૂ. 3, 2 અને 1નું બોનસ જાહેર કરે તો દુકાનદારને કેટલું બોનસદરેક કંપની પાસેથી મળશે ?NPISEMIDU14મ્યુ. ઇન્ડિયા​

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *