2. பெப்பர் என்னும் இயந்திர மனிதனை உருவாக்கிய நாடுஅ) அமெரிக்கா ஆ) இந்தியா இ)


2. பெப்பர் என்னும் இயந்திர மனிதனை உருவாக்கிய நாடுஅ) அமெரிக்கா ஆ) இந்தியா இ) சீனா ஈ)ஐப்பான்​


Leave a Reply

Your email address will not be published.