2) గేయం ఆధారంగా (గేయంలోని) ఈ కింది సంధి పదాలను గుర్తించండి. గోకులాష్టమి =


2) గేయం ఆధారంగా (గేయంలోని) ఈ కింది సంధి పదాలను గుర్తించండి.
గోకులాష్టమి = గోకుల + అష్టమి – సవర్ణదరీ సంధి​


Leave a Reply

Your email address will not be published.