2, സക്കറിയ വിക്ടോറിയാ വെള്ളച്ചാട്ടം നേരിട്ടു കണ്ടതിന്റെ അനുഭവ


2, സക്കറിയ വിക്ടോറിയാ വെള്ളച്ചാട്ടം നേരിട്ടു
കണ്ടതിന്റെ അനുഭവ വിവരണമാണ്വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ ഇടിമുഴക്കം. അതുപോലെനിങ്ങൾ നടത്തിയ ഒരു യാത്രയുടെ വിവരണംതയ്യാറാക്കുക​


Leave a Reply

Your email address will not be published.