22. சிறகடிக்காமல் கடலையும் தாண்டிப் பறக்கும் பறவை அ.மைனாஆ. ஆர்டிக் ஆலாஇ.


22. சிறகடிக்காமல் கடலையும் தாண்டிப் பறக்கும் பறவை
அ.மைனா
ஆ. ஆர்டிக் ஆலாஇ. கப்பல் பறவைஈ. புறா​


Leave a Reply

Your email address will not be published.