5. క్రింది వాటిలో జాతీయాన్ని గుర్తించండి1. మొసలి కన్నీళ్ళు 2. కాకిపిల్ల కాకికి


5.
క్రింది వాటిలో జాతీయాన్ని గుర్తించండి1. మొసలి కన్నీళ్ళు 2. కాకిపిల్ల కాకికి ముద్దు3.కలుగు4. చల్లగాలి​


Leave a Reply

Your email address will not be published.