6. విశేషణ పూర్వపద కర్మధారయ సమాసానికి ఉదాహరణ గుర్తించుము. A) తాంతి


6. విశేషణ పూర్వపద కర్మధారయ సమాసానికి ఉదాహరణ గుర్తించుము.
A) తాంతి సందేశంB) ధర్మయుద్ధం C) రక్తపాతంD) భక్తిప్రపత్తులు​


Leave a Reply

Your email address will not be published.