8. ‘మణి’ – ఈ పదానికి వికృతి పదం గుర్తించండి.A) మడిB) మాన్యంC) నాణెంD)


8. ‘మణి’ – ఈ పదానికి వికృతి పదం గుర్తించండి.A) మడిB) మాన్యం
C) నాణెంD) మని​


Leave a Reply

Your email address will not be published.