Alamin ang mga produktong puwedeng mabus sa bawat hanay na mga materyales MetalRettanKahoy13Pagtatasa 3: (Ang mga bata ay malayang magbigay ng


Alamin ang mga produktong puwedeng mabus sa bawat hanay na mga materyales
MetalRettanKahoy13Pagtatasa 3: (Ang mga bata ay malayang magbigay ng kaniyang opinyonPanuto: Sagutin ang tanong isulat ang inyong wagat a opinyon sa iyang kuadernoBatay sa gawain, Bakit mahalaga ang pagkakaroon ng kaalaman sa mgagagamiting materyales bago sisimulan ang isang gawaing pang industriya?8​


Leave a Reply

Your email address will not be published.