Gawain sa pagkatuto Bilang 3: Ngayon naman ay subukan natin ang iyong husay sa pag-isa isa ng mga argumento. Mula satekstong


Gawain sa pagkatuto Bilang 3:
Ngayon naman ay subukan natin ang iyong husay sa pag-isa isa ng mga argumento. Mula satekstong si Ging-Ging Palahingi na iyong binasa, tama ba na bigyan ng pantay na karapatanang bawat mag-aaral, mahirap man o mayaman? Bakit? Gamit ang limang pangungusap, isulatmo ang iyong argumento sa isang malinis na sagutang papel.​


Leave a Reply

Your email address will not be published.