Iguhit ang masayang mukha kung tama ang wasto ang tinutukoy sa


Iguhit ang masayang mukha kung tama ang wasto ang tinutukoy sa pahayag at malungkot na mukha kung di wasto. ______1. Mahalagang sumangguni muna at alamin ang opinyon sa iba bago magdesisyon. ______2. Pinag-iisipang mabuti muna ang mga plano bago isagawa. ______3. Agad-agad nagpapasiya upang masolusyonan ang problema. ______4. Dahil siya ang leader gusto laging desisyon niya ang nasusunod dahil matalino siya. ______5. Marunong umunawa sa sitwasyon at nagdedesisyon ng may paninindigan para sa


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *